Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE ASHTANGA HRIDAJAM

Search Verse for online reading Section:
chapter:
Verse No.:
Holland
१. सूत्रस्थानम् 1.sūtrasthānam,-Ayushkameeya Adhyaya, आयु कामीयं, (S.-1, Ch.-1, V.-2)

आयुः-कामयमानेन धर्मार्थ-सुख-साधनम् । आयुर्-वेदोपदेशेषु विधेयः परम् आदरः ॥ २ ॥

āyu: kāmāyamānena dharmārtha sukhasādhanam | āyurvedopadeśeṣu vidheya: paramādara: ||

-
Ajuškamija adhjája - Desire for long life

Bij het Leven hoort DHARMA, ARTHA en KARMA. Hij die interesse heeft om het Leven te kennen zal daarvoor een nederige houding moeten aannemen ten opzichte van Ayurveda.Tekstverklaring
In deze vers wordt het woord AJU (leven) beschreven. AJU betekent een periode waarin zich een aantal zichtbare en onzichtbare elementen bevinden. Zichtbare elementen zijn duidelijk, zoals voorbeeld het menselijk lichaam. Onzichtbare elementen zijn niet zo duidelijk, eerder mysterieus. Het lijkt alsof het universum zichtbaar is, maar de energie die tot dit bestaan en deze beweging leidt, is bedekt, verborgen. Het is vergelijkbaar met de krachten die 'leven' creëren. Ayurveda benoemt deze essentiële, verborgen krachten : DHARMA, ARTHA en KARMA. Het woord DHARMA is een vereiste voor tijd en ruimte. Wanneer een vrouw bij haar kinderen vertoeft, is ze moeder. Wanneer dezelfde vrouw een auto bestuurd, is ze de bestuurder van de wagen. Wanneer ze in haar kantoor werkt, is ze een bediende enz. Tijd en ruimte creëren haar DHARMA. Daarom is DHARMA een vereiste, een principe, een mogelijkheid, een kwaliteit en een aard of toestand binnen een bepaalde tijd en ruimte. Handelingen zijn dus verbonden aan een tijd en ruimte concept, Bijvoorbeeld : Mijnheer Novak is directeur van een firma. Na de kantooruren wil hij nieuwe schoenen kopen en wordt dus ook een mogelijk koper van nieuwe schoenen via de bemiddeling van een schoenenverkoper. De tijd die hij doorbrengt en de plaats waar hij zich op dat moment als koper en effectief deze aankopen doen, noemen we DHARMA. Wanneer hij zich echter nog steeds opstelt en handelt in functie van directeur, dan handelt hij tegen de principes van de koop/verkoop en is er geen sprake van DHARMA. In de huidige tijd begrijpen schrijvers en vertalers het woord DHARMA als een religie, als het schenken, als iemand gelukkig maken, goed doen enz. Dit is echter niet de juiste betekenis. De Ayurvedische filosofie omschrijft DHARMA als een natuurlijk vereiste voor tijd en ruimte. Zo wordt DHARMA beheerst door het hele universum.

Elke natuurlijke actie bevindt zich in het principe van DHARMA. Zo bijvoorbeeld, de rotatie van elektron rond een kern, de omwenteling van de maan rond de aarde, de rotatie van de aarde om haar as en haar baan rond de zon. De zon schijnt, lucht verplaatst zich, bergen rijzen, rivieren vloeien en de zwaartekracht werkt in. Zo is ok kalijuga (De periode van techniek en machines) verbonden aan DHARMA. Als er geen DHARMA is, vindt niets plaats. DHARMA is zoals een genetische blauwdruk, de wetten van de natuur.

Vanuit deze visie houdt DHARMA geen menselijke gemoedstoestanden of emoties in.

Het woord ARTHA betekent alle middelen/instrumenten/bronnen die beschikbaar zijn in de ruimte. Bijvoorbeeld, mijnheer Novak als directeur heeft een stoel, bureau, maatpak, tafel, computer enz die deel uitmaken van de ruimte, m.a.w. ze behoren tot deze plaats waarin mijnheer Novak zijn functie als directeur aanneemt. Deze dingen horen tot de 'directeur', niet tot mijnheer Novak. Op het moment dat mijnheer Novak naar de winkel gaat, zal het winkelmandje deel uitmaken van de winkel. Dit betekent dat al deze voorgenoemde zaken, instrumenten/bronnen zijn die in een bepaalde tijd en ruimte beschikbaar zijn om DHARMA mogelijk te maken. Zo ook heeft de mens een lichaam dat een instrument is voor leven in een bepaalde ruimte en tijd. Het lichaam is dus ARTHA voor leven.

Vele schrijvers vertalen ARTHA niet op de juiste manier. Ze beschouwen ARTHA vaak als geld en bezit voor profijt. ARTHA betekent niet weelde of persoonlijk bezit, iets waar we trots op kunnen zijn. In de Ayurvedische filosofie is ARTHA een belangrijk element dat behoort tot de ruimte. ARTHA kan niet gezien worden als een persoonlijk bezit want ook een mens bezit zijn eigen lichaam niet. Wanneer men dit begrijpt, brengt dit bevrijding. Het verkeerd begrip van ARTHA ontwikkelt hebzucht, wellust en verlangen, dit zijn rága die leiden tot róga (ziekten). Een hartaanval, hartritmestoornissen en dood zijn een gevolg hier van.

Het woord KARMA betekent actie binnen een tijdskader en waar ARTHA en DHARMA samenvallen. Ook hier heeft KARMA niets te maken met het persoonlijk verlangen en hebzucht.

Het leven is een bepaalde vorm van DHARMA waarbij vele factoren zoals cellen, weefsel, lichaamsdelen, geestesgesteldheid, emoties, klimaat, weer, gewoontes, dagelijkse routine, eten, vervullingen enz., deel van uitmaken. DHARMA is een genetische code voor het menselijk leven. Het begrijpen van het volledige functioneren van leven is de wetenschap van het leven, en dit is Ayurveda. Zij die dit mysterie trachten te begrijpen, zullen Ayurveda authentiek ervaren.

Lang leven hangt af van DHARMA, ARTHA en KAMA of dit leven. Een leven waar deze drie factoren met mekaar samengaan, is een natuurlijk leven. Wanneer DHARMA, ARTHA en KAMA niet in evenwicht zijn of gehouden worden, dan zal dit leven veel lijden en ziekten met zich meebrengen met als gevolg een korter leven.

Hij of zij die interesse heeft voor het 'leven', volgt Ayurveda best in nederigheid. In deze vers zijn de woorden 'leren in nederigheid' benadrukt. Wijsheid komt enkel wanneer men zich nederig opstelt. Hij of zij die nederig is, schept geen omgeving waar wijsheid ontsluierd wordt. Noch in zichzelf, noch bij een leraar. And dat is wat deze vers verduidelijkt : om wijsheid te bekomen is nederigheid essentieel.
Copy Right : Universiteit voor Ayurveda Praag, Tsjechische Republiek.
Interpretatie en commentaren door Ayurvedacharya Govinda Ji. Redactie team Astanga Hridayam
Alle bemerkingen zijn welkom, mailen naar info@university-ayurveda.com.

Geachte Ayurveda Lezers,
Ashram is een kleine non-profit organisatie die zich inzet om de originele
Ayurvedische teksten in alle Europese talen GRATIS online te kunnen raadplegen.
Al onze medewerkers zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in. Om de continuïteit te garanderen en de externe kosten van dit project tot een minimum te beperken, is uw vrijwillige financiële bijdrage erg gewaardeerd. Hartelijk dank voor uw steun ! Bankrekening :Raiffeisen Bank, Prague - 5719620/5500, swift:RZBCCZPP, IBAN:CZ1155000000000005719620

Vertaald door Marijke Vancoille.

Administrator