Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE AŠTANGA HRIDAJAM

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
१. सूत्रस्थानम् 1.sūtrasthānam,-१आयुष्कामीय:-01āyuṣ-kāmīya:, (S.-1, Ch.-1, V.-3)

ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिम्-अजिग्रहत् । सो ऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सो ऽत्रि-पुत्रादिकान् मुनीन् ॥ ३ ॥ ते ऽग्निवेशादिकांस् ते तु पृथक् तन्त्राणि तेनिरे ।

brahmá smṛtvájuṣó védaṁ pradžápatim-adžigrahat । 
só Aśvinau tau sahasrákšaṁ so Atri-putrádikán munín ॥ 3 ॥ 
té Agnivéśádikáṁs té tu pṛthak tantráṇi téniré ।3
ब्रह्मा brahmá = podstata, základ, kořen veškerenstva;
स्मृत् smṛt = paměť, držet v paměti, mít na paměti;
आयुषो ájuṣó = trvání života, životnost;
वेदं védaṁ = vědomost;
प्रजापति pradžápati = jméno s významem (božství, které řídí, dohlíží na tvoření);
अजिग्रह adžigraha = dostat se, dosáhnout, mít;


तद् tad = tento, toto;
ऽश्विनौ Aśvinau = jméno, znamenající krotitel koní);
तौ tad = tento, toto;
सहस्राक्षं sahasrákšaṁ = Indra jméno držitel, vládce sil, energií; 
सो =tak ;
ऽत्रि Atri = jméno (ten který pohlcuje);
पुत्रा putrá = syn;
आदिकान् ádikán = a tak dále;
मुनीन् munín = mistr, světec;


ते = oni;
ऽग्निवेश Agnivéśa = jméno (udržovatel ohně);
आदिकांस् ádikáṁs = a tak dále;
तद् tad = tento, toto;
तु tu = a, ale ano;
पृथक् pṛthak = odděleně, odlišně, jinak;
तन्त्राणि tantráṇi = systém;
तेनिरे téniré = dosáhnout, splnit.
Ájurvedávataraná - původ Ájurvedy

Brahma, vzpomínajíc ájurvédu ji naučil Pradžapatiho, ten naoplátku ji naučil dvojčata Ašviny, ti ji naučili Sahasraksu (Pán Indra), ten ji učil syna Atri (Atreja Punarvasu) a další mudrce, ti to naučili Agnivéšu a další. Každý zvlášť pak předával ájurvédu.Komentář

Předpokladem je, že existuje jedno nejvyšší vědomí, které zodpovídá za řízení tohoto vesmíru, od nejsubtilnějších forem až do největšího objektu. Ájurvéda je projektovou dokumentací živých i neživých bytostí, živých i neživých předmětů ve vesmíru. Ájurvéda byla předána nejvyšším vědomím až k vědomí běžného člověka.
Toto vědomí se v indické filozofii nazývá Brahma. V Indii byli lidé vychováváni s vědomím, že všechny věci kolem člověka, včetně jeho duše a těla, jsou součástí tohoto vesmíru, patří nejvyššímu vědomí. Jinak řečeno: člověku nic nepatří a nic není jeho. Tato myšlenka se liší od západního způsobu myšlení.
Indičtí mudrci říkají, že tato vědomost, ájurvéda, byla předána nejvyšším vědomím Brahma, různým bohům a postupně až k mudrci Agnivéšovi a dalším, nejprve ústně a později v písemné formě.
Čarak Samhita je nejstarší spis po němž následovaly další spisy, jako například Šušrut Samhita, které byly rozšířeny jako vědomost ájurvédy.
Mudrc Vágbhatta, který žil v době budhismu, prostudoval důkladně všechny staré spisy a předal nám systematický souhrn ájurvédy ve formě Aštanga Hridajam.

ONLINE ASTANGA - doplnění vysvětlení:

Tento verš naznačuje počátek vzniku ajurvédy. Je třeba porozumět slovu Brahma.
Brahma je tvůrce toho celého tvořeného. Brahma je považován za tvořitele, ale je třeba ujasnit, co to je tvořitel. Z pohledu dualistického je tvořitel někdo, kdo něco tvoří, tzn. že tvořitel je mimo tvořené, takže existuje tvořitel a tvořené.
Védský Koncept, pradávný, věčný koncept považuje dělače a dělané za stejné, tím pádem nikdo nikoho nedělá, dělané je samo dělačem, tento koncept je neduální, jde o Védanta filozofii.
1921 nebo kolem tohoto roku napsal Einstein článek ve Washington post o kosmickém vědomí. Musí být nějaké vědomí, které se stará o kosmos, rozhodně to není nějaký externí loutkař, jak považují někteří Boha za něco, co je mimo vesmír a hraje si s loutkami. Einstein považoval Boha za sám kosmos.
Takže Brahma je možno vidět dualistickým způsobem jakou loutkaře nebo nedualistickým pohledem jako kosmos sám, sám sebou. S tím je slovo samo, takto Brahma znamená samo.
Jak starý je Brahma? Starý jako kosmos, vesmír. A jak je starý vesmír? Nikdo neví, je věčný, je nesutále, nikdy se nenarodil a nikdy neumřel. To je tok řeky, ryba se tam objeví a zahyne a řeka pořád je. Takto člověk se jen objeví a zahyne, tím se tok nezmění, nic se mu nestane. Jako voda je v rybě, tělo ryby znamená kus maso plavající ve vodě a v těle je voda, když se tělo ryby zahyne, tak se tělo rozpustí a řeka teče dál. Když se člověk ztotožňuje s tělem, tak umře, když se ztotožní s řekou, tak je věčným tokem, Brahmou. Brahma, vesmírný tok.
Když se vezme pojem mája, která vytváří změny, je jí 14, 7 je horních a 7 je dolních a mezi nimi je prthví, vnímatelné. Takto od vnímatelného po nevnímatelné, od známo do neznámo, celá změna, kterou dělá mája, se v prostředku objevuje zrození, vyhmotnění, známo, a pak zas vyhmotněno, neznámo. Jako řeky nahoře v Krkonoších, Velká a Malá Úpa, tam nejsou, v ledu nejsou, ale když se objeví níže, tak už jsou to řeky, kde se objeví ryby. Postupně se řeky dostanou až do moře, kde se vypaří, a pak naprší zpět na zem do Krkonoše. Tam zase zmrzne, roztaje, proteče. Jde o koloběh. Tak v rámci tohoto koloběhu, ten úsek, kde je zrozená ryba a odchod ryby a zase vypařování vody do mraků. tak to je nevnímatelná část, co se děje s vodou v mraku, ale když padne na zem, tak jde o vnímatelné, a to je považováno jako začátek a když zahyne, zmizí z očí, tak tomu říkáme smrt. Ve skutečnosti v cyklu nic nemizí, nic neumírá, je to pořád, člověk vidí jen úsek, který považuje za celek, ale to je omyl.
Takže zrození Ájurvédy můžeme považovat je ten úsek, který je vidět, ale ve skutečnosti je nekonečná. Takže zrození Ájurvédy není žádný okamžik před Kristem nebo po Kristu, Ájurvéda nemá začátek, je věčná.
Takto verš říká: V Brahmově paměti o životě, jeho znání (véd) je vlastníkem lidstvo (může se chápat jako král).
Podobně vznik člověka na zeměkouli se vysvětluje v Bhagavadgítě ve 4. kapitole, 1. verši, kde se říká, že Brahma sám se vytvořil ze slunce, slunce se stalo světlem, které se proměnilo v dlouhý řetěz, který končí králem a král předal vědomost lidem. Odtud je vědomost stále společníkem lidstva. Takto Brahma je neustále s každou bytostí.
Podobně je to zde, nakonec od Pradžapati, přes Ašviny, až po Agnivéš, který se objevuje i v Čarak samhita. Tady je koncept, že majetkem Ájurvédy je sama Ájurvéda.
Tento koncept můžeme trochu ujasnit dále. Když se trochu podíváme pod pokličku vědy, tak se pořád baví o nějaké energii, vesmírné síle. Když se zamyslíme, tak můžeme dojít k názoru, že síla je vesmír sama. Pak okamžitě můžeme rozbalit Einsteinovu hlavu a jeho slavnou rovnici E=mc2, což znamená, že energie je v každé hmotě sama se sebou, každá hmota má energii. To je rovnice vesmíru. E je energie, Brahma, m je mass, hmota. E je nevnímatelná, neviditelná a m je vnímatelná.
Jako je na obrázku - auto a solární panel. Panel sbírá energii, proměňuje energii, kterou se dobije auto. Když se auto nastartuje, tak auto jede. Kdo jede? Plech jede ? Co v autě jede ? Ta energie, ta jede, ne ty světla, okna, SPZ, kola. Kola o jízdě nerozhodují, rozhoduje ta energie, která je v nich vlezlá.
Podobně, náš život tělo neřídí, ale ten prán, energie, vědomí, co je, tak v jejich rukách je lidský život. A ta energie se nerodí, rodí se tělo, hmota, plecháč, to je smrtelné. Ale co tam žije a co tam vede k životu a co udržuje ten život, to je nesmrtelné. Tomu se v jógové teorii říká átmá.
Ájurvéda je tato znalost a ta znalost je rozhodně dříve, než je hmota. Kolik let je slunko? Jaký je datum narozenin slunce, když ono samo vytvoří čas? Kdo jemu jaký čas může vytvořit? Takže datumy v Ájurvédě jsou nesmysly, jde jen o nějaké číslíčka. Jde o kosmické vědomí, které neustále protékává a proteklo nám to dotěďka až do online kurzu.Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
AUP Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: info@ajur.cz
MARCI, JÁGR, ČELKA, JanaK, Test, MEDIK WWT, MEDIK COM Sn-En-Cz Admin cz