Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE AŠTANGA HRIDAJAM

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
१. सूत्रस्थानम् - 1. sútrasthánam,-१आयुष्कामीय:-01āyuṣ-kāmīya:, (S.-1, Ch.-1, V.-2)

आयुः-कामयमानेन धर्मार्थ-सुख-साधनम् । आयुर्-वेदोपदेशेषु विधेयः परम् आदरः ॥ २ ॥

ájuḣ-kámajamánéna dharmártha-sukha-sádhanam । 
ájur-védópadéśéṣu vidhéjaḣ param ádaraḣ ॥ 2 ॥2
आयुस् ájus = trvání života, životnost;
कामय् kámaj = toužit, přát si;
धर्म dharma = přirozený pažadavek času a prostoru;
अर्थ artha = věci, materiál, fyzická hmota;
सुख sukha = štěstí, radost, potěšení;
साधन sádhana = nástroje, dosažení;


आयुर्-वेद ájur-véda = znalost životní funkce, poslání, úkol;
उपदेशेष upadéśóṣa ~ upadéṣa = vysvětlení, učení;
विधेयः vidhéjaḣ = metodika;
परम् param = s velkým;
आदरः ádaraḣ = respekt, úcta.
Ajuškamija adhjája - touha po dlouhém životě

Život je působiště pro dharma, artha a karma. A proto člověk, který se zajímá o život, by měl naslouchat ájurvédě s pokorou. Ajur(život) je realizace, projev vášně. Potřebné ingredience k realizaci života jsou dharma, artha a radost (sukh). Učení ajurvédy by se mělo dít se správnou metodikou s vysokým respektem a důvěrou.Komentář

V tomto verši je definované slovo áju (život). Áju znamená časový úsek, ve kterém je souhrn viditelných i neviditelných prvků. Viditelné prvky jsou jasné, to znamená biologické tělo. Neviditelné prvky jsou záhadné, tajemné. Něco jako vesmír je viditelný, ale energie, které ho vedou k existenci a pohybu jsou neviditelné, tajemné, skryté. Podobné jsou vlivy, jejichž důsledkem je život. Ájurvéda tyto hlavní tajemné vlivy pojmenovává. Jsou to dharma, artha a karma.
Slovo dharma je požadavek času a prostoru. Když je žena se svými dětmi, je matkou. Tatáž žena, pokud sedí za volantem, je řidičkou. Když sedí v úřadu, je úřednice a pod. Čas a prostor, vytváří její dharmu.Takže dharma je požadavek, zásada, povinnost, vlastnost, přirozenost v daném čase a daném prostoru.
Konání je proto svázáno, propojeno s prostorem a časem. Pro názornost: konatelem je člověk, který se jmenuje Novák a pracuje jako ředitel. Po práci si jde do obchodu koupit boty. V tuto chvíli se stává nakupujícím. Času se říká nakupování a prostor je obchod s prodavačkou. Takovémuto konání říkáme naplnění dharmy. Pokud se pan Novák v obchodě chová jako ředitel v kanceláři jde proti zásadám přírody a nenaplňuje dharmu. V současnosti mnoho autorů a spisovatelů a překladatelů slovo dharma překládá jako náboženství, jako darovat, jako udělat někomu radost, udělat dobrý skutek a podobně. Toto je ovšem mylné chápání. Filozofie ájurvédy definuje dharmu jako přirozený požadavek času a prostoru. Takto je řízen celý vesmír.
Každé přírodní konání je v rámci dharmy. Jako otáčení elektronu kolem jádra, obíhání Měsíce kolem Země, otáčení Země kolem své osy i obíhání Země kolem Slunce. Že Slunce svítí, že vzduch se pohybuje, hory se tyčí, řeky tečou a gravitace působí. I kalijuga (doba strojů) se koná v rámci dharmy. Tzn. bez dharmy se nestane nic. Je to něco jako genetické kódy, zákony přírody.
Rozhodně z tohoto pohledu dharma nezahrnuje lidské nálady a emoce.
Slovo artha znamená veškeré prostředky přítomné v prostoru. Například pokud pan Novák je ředitelem, tak jeho křeslo v kanceláři, sekretářka, oblek, stůl, počítač atd. jsou součástí prostoru, jinak řečeno jsou součástí majetku patřícího k prostoru, ve kterém je ředitelem. Patří k řediteli ne k panu Novákovi. Jakmile pan Novák je nakupujícím v obchodě, má k dispozici košík, který je součástí prostoru obchodu. Tzn. veškeré prostředky v daném čase a prostoru patřící ke konání dharmy. Stejně tak člověk, který žije má k dispozici tělo, které je jeho prostředkem pro život v daném prostředí a čase. Takže tělo je artha pro život.
Různí autoři mylně definují artha jako peníze a majetek k užitku. Artha neznamená bohatství, na které můžeme být pyšní nebo osobní vlastnictví majetku. V ájurvédské filozofii artha je hmotný prvek patřící prostoru. Arth by nemělo být vnímáno jako osobní vlastnictví, protože člověku nepatří ani vlastní tělo. Toto chápání je osvobozující. Nepochopení arthy způsobuje chamtivost, chtivost a touhu, tzn. rágy, které vedou k rógu (nemoci). Následkem toho jsou infarkty, arytmie a smrt.
Slovo karma znamená konání na časové ose s pomocí arthy v souladu s dharmou. Opět takto karma nemá nic společného s osobní touhou, chamtivostí a chtivostí.
Život je určitý princip dharmy, kde je mnoho faktorů (buňky, tkáně, tělesné prvky, psychika, emoce, podnebí, počasí, zvyky, denní režim, stravování, naplnění zájmů atd.). Dharma je genetický kód pro lidský život. Toto porozumění celkové funkčnosti je věda o životě. A to je ájurvéda. Lidé hledající porozumění tajemství života, nalézají ájurvédu jako jedinečnou.
Dlouhověkost záleží na dharma, artha a karma daného života. Život, kde se tyto faktory dodržují je přirozený. Když se dharma, artha a karma neudržují jako přirozené, život je plný trápení a nemocí, zkracuje se.
Člověk, který se zajímá o život by měl následovat ájurvédu s pokorou. Ve verši se zdůrazňuje výraz "učit se s pokorou". Moudrost se předává pouze tam, kde je pokora. Člověk, který nemá pokoru, nevytvoří prostředí, aby se moudrost mohla zjevit. Ani u sebe, ani u učitele. A proto tento verš říká: k přijímání moudrosti je pokora nezbytná.

ONLINE ASTANGA - doplnění vysvětlení:

Ajur (život) je realizace, projev vášně. Dharma, artha, Vášeň i život je jedna věc, jeden proces a ke každému projevu jsou hmotné i nehmotné ingredience (sádhna, prostředky), kterými se projevení realizuje. A jaké jsou sádhan nářadí, ingredience k tomu realizovanému životu, tak tomu se říká dharma, artha, sukh.
Dharma -
artha - vyžadované hmotné prostředky a
sukh - radost, je ingredience, která životní sílu zvyšuje.

A dukh, smutek, smutno, zklamání, lítosti, ten životní sílu snižuje. Ubírá životní sílu, je vypouštěč napětí, životní síly. Dukh stáhne životní sílu a sukh ji navýší. Verš zmiňuje sukh jako ingredienci realizace života.
Realizace života znamená realizaci vášní - kám a k tomu jsou potřebné ingredience - dharma, artha, sukh - a to vše vypráví, vysvětluje ájurvéda. Updéš - předmět vnímání, vyprávění.
Vyprávění ajurvédy se správnou metodikou s vysokým respektem, důvěrou a dávát si záležet - touto metodikou se má absolvovat vyprávění ajurvédy, která vysvětluje projev života, jenž se realizuje pomocí dharma, artha a radosti.
To je celý verš.

Projev vášně se vysvětluje jako mája. Maja se překládá jako iluze ve filosofii a tam patří život a do té iluze je nějaká síla, která se projevuje přes hmoty a tomu se říká projevení - tzn. že se přes někoho něco projevuje. Pro-jev: jev je skrytý, není znám, je to podstata a poznává se až po pro-jevu. Samotný jev není vidět, ta síla není vidět, ale přes hmotu se dá vnímat a dochází k projevu.
Projev vášně se vysvětluje jako mája. Mája má 14 bhúvan - stavů (světů, sekcí času a prostoru), kterými prochází.

Prvních 7 je avjakta (neprojevené) a dalších 7 jsou projevené.
Neprojevený život začíná patál (peklo) - tam neplatí žádné pravidlo času a prostoru. To je začátek života, nula.
Pak je stav rasatál (ras-atal) - slovo ras se chápe v ajurvédě jako šťáva, chuť, která nese všechny esence pro další dhátu. V tomto stavu se objevuje ras - chuť pro něco.
Další stav neprojevený je mahátál (větší) - přeplněná chuť.
Talatál a sutál je ..... Atál a vitál - objevuje se a objev začíná.
Pak 8.stav je bhu (zem) - projev na zemi, stane se interakce vajíčka a sperma a objevuje se zygota, kterou táhne žít všechny síla, která se shromáždila v předchozích stavech.
Další stavy jsou Bhuvá (zrození),
Suváh (odevzdání) - první se odevzdává pupeční šňura, pak hračky, pak zájmy atd. a tím se dochází
k dalšímu stavu - Mahah (sláva),
Janah (lidi, ostatní),
Tapah (výzva, trápení, opékání),
Satya (poznání).

Takto ve védské tradici se chápe mája - jak se z neprojeveného stává projevené a to je kompletní hra máji.

Takže je projev a k tomu ty ingredience jsou dharma, artha, sukh a ty jsou ingredience pro část projevených stavů (od bhu), pro tyto stavy života jsou nutné.
Pro dharm je arth nutné a
pro arth sukh je nutné,
aby se tohleto pochopilo, pak ingredience pro konání projeveného života, je radost nejnutnější prvek. Kde se radost prodává, tak to je ve spodním veši - vidhja....

prodává se ve znání, které dává pokoru. Když pokora není, pak znalost není. Každá znalost, pokud je znalostí, tak tam je pokora. A kde je pokora, tam se vytvoří vhodnost.

Když je talíř špinavý, tak není vhodný k servírování jídla. Když talíř umejeme, vyčistíme, tak ten talíř je vhodný k servírování jídla. Tak odkud přichází vhodnost člověka? Z pokory a ta přichází se znáním, s poznáním. Ze znání je pokora a z pokory je vhodnost. A z vhodnosti je pak majetek, peníze - akumulace je tam, kde je díra. Na vrcholu hory se nemůže akumulovat. Kde je něžnost, pokora, přijetí, tak tam se akumuluje majetek, jídlo, pití, bydlení (artha) - když tohle je, pak může myslet na dharmu (požadavky času a prostoru). Když není dostatečné jídlo, bydlení, majetek, tak není myšlenka na dharmu. Proto jsem dříve říkal, že kdo si neumí vydělat na živobytí, tak nemá co dělat na ajurvédě.

Takže znalost přináší pokoru, pokora vytvoří vhodnost a vhodnost sbírá majetek, prostředky hmoty, které umožňuji dharmu, a tím přichází radost, naplnění, že se dělá dobře, to nejlepší, co potřebuje čas a prostor. Pak je uvnitř radost, sebepotěšení. To nelze, když je hlad, prázdno v břiše. Jak může někdo servírovat jídlo, když je uvnitř hrozně hladový ? To je pak zaseklý život, trápení. Takže kde je znalost, tam je pokora. Znalec je pokorný, k tomu se pak všechno hrne, všichni chodí pro radu.

Poslouchání toho vyprávění ajurvédy má být s velkou úctou - posluchač má mít určité vlastnosti, aby to vysvětlování mělo význam. Co to znamená s úctou poslouchat ? K tomu jsou dané a vysvětlené 5 vlastností studenta - člověka, který poslouchá, posbírává a rozrůstává. Těch 5 vlastností je z jógy a jsou to tyto:
1. Student má mít touhu jako vrána - vrána je známá s tím, že drží pevně svou touhu - byl psychologický experiment, že na dno sklenice byla voda se spoustou kamenu a vedle byla vrána, která přes svou silnou touhu vymyslela, že hodila do sklenice další kamínky, které zvedly hladinu vody a mohla se pak napít. Takovou touhu má student mít.
2. Volavka, která ve vodě vidí ryby - nevidí vodu, ale jen ryby - takto člověk má smysly, vnímá hmoty, obrázky, vůně, doteky, ale soustředěnost může mít jako volavka, která vidí jen ryby - podobně student má vnímat podstavu, význam, ne se soustředit na slova a formy. Student má mít volavčinu soustředěnost.
3. Spánek psa - tzn. pořád vzhůru, ve střehu, připravený k soustředění.
4. Málo jezení (baštění) - jídla, peníze, proslulost - to jsou lidská baštidla. Takto student baští málo těchto baštidel.
Vypuštění rágů - trénink odevzdávání, nevlastnit, zbytečně nezasekávat.
Takto těch 5 vlastností vede k velké úctě. To se objevuje až po mnoha změnách uvnitř studenta, a pak to vyprávění ajurvédy má význam a vede k poznání.Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
AUP Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: info@ajur.cz
MARCI, JÁGR, ČELKA, JanaK, Test, MEDIK WWT, MEDIK COM Sn-En-Cz Admin cz