University of Ayurveda Prague

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE Aštanga Hridajam

Vyhledávání verše pro čtení Díl:
Kapitola:
Verš:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
१. सूत्रस्थानम् 1.sūtrasthānam,-१आयुष्कामीय:-01āyuṣ-kāmīya:, (S.-1, Ch.-1, V.-2)

आयुः-कामयमानेन धर्मार्थ-सुख-साधनम् । आयुर्-वेदोपदेशेषु विधेयः परम् आदरः ॥ २ ॥

ájuḣ-kámajamánéna dharmártha-sukha-sádhanam । ájur-védópadéśéṣu vidhéjaḣ param ádaraḣ ॥ 2 ॥

आयुस् ájus = trvání života, životnost; कामय् kámaj = toužit, přát si; धर्म dharma = přirozený pažadavek času a prostoru; अर्थ artha = materiál, fyzická hmota; सुख sukha = štestí, radost, potešení; साधन sádhana = nástroje, dosažení;

आयुर्-वेद ájur-véda = znalost životní funkce, poslání, úkol; उपदेशेष upadéśóṣa∼upadéṣa = učení; विधेयः vidhéjaḣ = určit, zvolit; परम् param = s velkým; आदरः ádaraḣ = respekt, čest.Ajuškamija adhjája - touha po dlouhém životě

Život je působiště pro dharma, artha a karma. A proto člověk, který se zajímá o život, by měl naslouchat ájurvédě s pokorou.Komentář

V tomto verši je definované slovo áju (život). Áju znamená časový úsek, ve kterém je souhrn viditelných i neviditelných prvků. Viditelné prvky jsou jasné, to znamená biologické tělo. Neviditelné prvky jsou záhadné, tajemné. Něco jako vesmír je viditelný, ale energie, které ho vedou k existenci a pohybu jsou neviditelné, tajemné, skryté. Podobné jsou vlivy, jejichž důsledkem je život. Ájurvéda tyto hlavní tajemné vlivy pojmenovává. Jsou to dharma, artha a karma.
Slovo dharma je požadavek času a prostoru. Když je žena se svými dětmi, je matkou. Tatáž žena, pokud sedí za volantem, je řidičkou. Když sedí v úřadu, je úřednice a pod. Čas a prostor, vytváří její dharmu.Takže dharma je požadavek, zásada, povinnost, vlastnost, přirozenost v daném čase a daném prostoru.
Konání je proto svázáno, propojeno s prostorem a časem. Pro názornost: konatelem je člověk, který se jmenuje Novák a pracuje jako ředitel. Po práci si jde do obchodu koupit boty. V tuto chvíli se stává nakupujícím. Času se říká nakupování a prostor je obchod s prodavačkou. Takovémuto konání říkáme naplnění dharmy. Pokud se pan Novák v obchodě chová jako ředitel v kanceláři jde proti zásadám přírody a nenaplňuje dharmu. V současnosti mnoho autorů a spisovatelů a překladatelů slovo dharma překládá jako náboženství, jako darovat, jako udělat někomu radost, udělat dobrý skutek a podobně. Toto je ovšem mylné chápání. Filozofie ájurvédy definuje dharmu jako přirozený požadavek času a prostoru. Takto je řízen celý vesmír.
Každé přírodní konání je v rámci dharmy. Jako otáčení elektronu kolem jádra, obíhání Měsíce kolem Země, otáčení Země kolem své osy i obíhání Země kolem Slunce. Že Slunce svítí, že vzduch se pohybuje, hory se tyčí, řeky tečou a gravitace působí. I kalijuga (doba strojů) se koná v rámci dharmy. Tzn. bez dharmy se nestane nic. Je to něco jako genetické kódy, zákony přírody.
Rozhodně z tohoto pohledu dharma nezahrnuje lidské nálady a emoce.
Slovo artha znamená veškeré prostředky přítomné v prostoru. Například pokud pan Novák je ředitelem, tak jeho křeslo v kanceláři, sekretářka, oblek, stůl, počítač atd. jsou součástí prostoru, jinak řečeno jsou součástí majetku patřícího k prostoru, ve kterém je ředitelem. Patří k řediteli ne k panu Novákovi. Jakmile pan Novák je nakupujícím v obchodě, má k dispozici košík, který je součástí prostoru obchodu. Tzn. veškeré prostředky v daném čase a prostoru patřící ke konání dharmy. Stejně tak člověk, který žije má k dispozici tělo, které je jeho prostředkem pro život v daném prostředí a čase. Takže tělo je artha pro život.
Různí autoři mylně definují artha jako peníze a majetek k užitku. Artha neznamená bohatství, na které můžeme být pyšní nebo osobní vlastnictví majetku. V ájurvédské filozofii artha je hmotný prvek patřící prostoru. Arth by nemělo být vnímáno jako osobní vlastnictví, protože člověku nepatří ani vlastní tělo. Toto chápání je osvobozující. Nepochopení arthy způsobuje chamtivost, chtivost a touhu, tzn. rágy, které vedou k rógu (nemoci). Následkem toho jsou infarkty, arytmie a smrt.
Slovo karma znamená konání na časové ose s pomocí arthy v souladu s dharmou. Opět takto karma nemá nic společného s osobní touhou, chamtivostí a chtivostí.
Život je určitý princip dharmy, kde je mnoho faktorů (buňky, tkáně, tělesné prvky, psychika, emoce, podnebí, počasí, zvyky, denní režim, stravování, naplnění zájmů atd.). Dharma je genetický kód pro lidský život. Toto porozumění celkové funkčnosti je věda o životě. A to je ájurvéda. Lidé hledající porozumění tajemství života, nalézají ájurvédu jako jedinečnou.
Dlouhověkost záleží na dharma, artha a karma daného života. Život, kde se tyto faktory dodržují je přirozený. Když se dharma, artha a karma neudržují jako přirozené, život je plný trápení a nemocí, zkracuje se.
Člověk, který se zajímá o život by měl následovat ájurvédu s pokorou. Ve verši se zdůrazňuje výraz "učit se s pokorou". Moudrost se předává pouze tam, kde je pokora. Člověk, který nemá pokoru, nevytvoří prostředí, aby se moudrost mohla zjevit. Ani u sebe, ani u učitele. A proto tento verš říká: k přijímání moudrosti je pokora nezbytná.


Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
Caraka Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: ayurvedacz@gmail.com
MARCI, VIZA, ČELKA, JanaK, MEDIK WWT, MEDIK COM