Sanskrit Dhátu Kóš

IDVargaDhatuEnglishČESKYpoznamka CZ
1 अञ्च् - भ्वा to go, to worship jít, uctívat test test
2 अञ्च् - रूधा to anoint, to decorate, to go pomazat, ozdobit, jít test test
3 अद् - भ्वा to roam toulat se (procházet se) test test
4 अण् - भ्वा to sound znít
5 अण् - दिवा to breathe, to live dýchat, žít
6 अद् - अदा to eat jíst
7 अन् - अदा to breathe, to live dýchat, žít
8 अय् - भ्वा to go jít
9 अर्च् - भ्वा to worship uctívat
10 अर्च् - चुरा to worship uctívat
11 अर्ज - भ्वा to procure obstarat, získat
12 अर्थ - चुरा to request požadovat, žádat
13 अर्दु - भ्व to go, to beg, to pain jít, žadonit (naléhavě žádat), trápit se (bolet)
14 अर्ह् - भ्व to worship, to deserve uctívat, zasloužit si
15 अव् - भ्वा to protect, to please, to know chránit, těšit znát, vědět
16 अश् - स्वा to pervade prostoupit, proniknout
17 अश् - क्र्य to eat jíst
18 अस् - (अकर्सक) अद to be být
19 अस् - दिवा to throw hodit, vrhnout
20 आप् - स्व to perade, to obtain prostoupit (proniknout), získat (dosáhnout)
21 आस् - अदा to sit sedět
22 इ - भवा to go jít
23 इ अदा to go jít
24 इ (इड़) This verb is always used withअधि toto sloeso je vždy použito s..
25 इन्धा - रुधा to shine, to kindle svítit (zářit), vznítit
26 इष् - दिवा to go jít
27 इष् - तुदा to wish přát si
28 ईत्द् - भवा to look at, to see podívat se na, vidět
29 ईड़् - अदा to praise velebit, pochválit
30 ईर् - अदा to go, to shake jít, třást
31 ईर् - चुरा to move, to throw hýbat, házet
32 ईर्ष्य् - भ्वा to envy závidět
33 ईह् - भवा to aim snažit se, usilovat o
34 उड़छ् (उछि) - भवा to glean shromáždit, sesbírat
35 उन्द् - रुधा to wet, to moisten promočit, zvlhčit (navlhčit)
36 उष् -भवा to burn hořet
37 ऋ - भवा to go, to shake jít, třást
38 ऋध् - दिवा to prosper, to please prospívat, potěšit
39 एध् - भवा to grow, to prosper růst, prospívat
40 कण् - भवा to sound znít
41 कथ - चुरा to tell říct, povědět
42 कम्प - भवा to love, to desire milovat, toužit
43 काङ्स्द to desire, to wish toužit, přát si
44 कित् - भवा to cure léčit
45 कित् - भवा to desire, to live toužit, žít
46 कुप - दिवा to be angry hněvat se
47 कूज् - भवा to make any inarticulate sound, to coo vydávat neartikulovaný zvuk, vrkat
48 क्व - तना to do dělat
49 क्वत् - तुदा to cut řezat
50 क्वत् - भवा to be able být schopen
51 क्वष - भवा to drag along, to furrow, to draw, to pull, to plough vléct, brázdit, táhnout, orat
52 क्वष - तुदा to furrow, to plough brázdit, orat
53 कॄ - तुदा to scatter rozptýlit
54 क्रन्द (क्रदि) - भवा to cry plakat, brečet, křičet
55 क्रम् - भवा to stride, to walk, to step kráčet, chodit, kročit (vstoupit)
56 pas पश्य paśja (2nd imperative act. *pas) = zři! sleduj! viď!;
57 vah व्यूढां vjūḍhāṁ (f. acc. sg. p. pass. participle v
58 kram विक्रान्त vikrānta (m. nom. sg. p. pass. participle
59 sis विशिष्टा viśiṣṭā (m. nom. pI. p. pass. participle *sis) =
60 budh vनिबोध nibodha (2nd sg. imperative act. ni *budh) = vidíš! rozumíš
61 bra  ब्रवीमि bravīmi (I st sg. pr. indic. act. √bra), já říká
62 pat letět उदपतत / udapatat / vzlétl
63 ap अपर्याप्तं aparjāptaṁ (m. nom. sg. p. pass. participle
64 अभिरक्षितम्ābhirakšitam (n. nom. p. pass. participle abh
65 अवस्थिताःavasthitaḣ (m. nom. pI. p. pass. participle ava *s
66 सञजनय sañdžanaja (m. nom. sg. pr. act. participle caus. sam *džan)
67 वृद्धः vṛddhaḣ (m. nom. sg. p. pass. participle *vṛdh) = dosp
68 दध्मौ dadhmau (3rd sg. perfect *dhama) = on zařval;
69 अभ्यहन्यन्त abhjahanjanta (3rd. pI. imperf. pass. abhi. 
70 ऽभवत् abhavat (3rd sg. imperf. act *bhu) = to bylo, to se stalo.
71 युक्त jukt (m. loco sg. p. pass. participle *juj) = spojit, jařmo,
72 प्रदध्मतुः pradadhmatuḣ (3rd dual perfect act. pra *dhma),
73 दध्मौ dadhmau (3rd sg. perfect act. *dhma) = on zatroubil;
74 दध्मु dadhmu (3rd pI. perfect act. *dhma) = oni zatroubili;
75 घोष ghoṣo (m. nom. sg. z *ghus) = hluk, nářek, rozruch, zvuk;
76 व्यदारयत्vjadārajat (3rd sg. causative imperf. act. vi *dr:)
77 nad   व्यनुनादयन् vjanunādajan (m. nom. sg. pr. caus
78 sthi   व्यवस्थितान् vjavasthitān (m. acc. pI. p. pa
79 drṣ   दृष्ट्वा dṛṣṭvā (gerund *drs) = vidíc, vidě
80 pat   संपाते saṁpāte (m. loco sg.) = v nadcházejícícm spo
81 jam   उद्यम्य udjamja (gerund ud *jam) = pozvednout, rozkvé
82 ah   अह aha (3rd sg. perf. act. *ah) = on řekl;
83 sthti स्थापय sthtāpaja (2nd sg. causative imperative act. √sthti) = zp
84 aks   निरिक्षे nirikše (1st sg. mid. nir *aks) = já vid
85 judh   योद्धव्यम joddhavjam (n. nom. sg. gerundive *judh,
86 jam समुद्यमे samudjame (m. loco sg. derivative noun from sam ud *jam
87 judh   योत्स्यमानान jotsjamānān (m. acc. pI. mid.
88 akš अवेक्षे avekše (rst sg. pr. indic. mid. ava *akš) = já vidím,
89 kr चिकीर्षवः čikīrṣavaḣ (m. nom. pI. of čikīr, desiderati
90 vač उक्तो ukto (m. nom. sg. p. pass. participle *vač) = řekl, adresoval,
91 stha स्थापयित्वाsthāpajitvā (causative gerund *stha) způbobu
92 kši क्षिताम्  kšitām (m. gen. pl.) = velitelů, vládců (*kši)
93 vač उवाच uvāča (3rd sg. imperf. act. *vač) = on řekl
94 pasj अपश्यात āpaśjat (3rd sg. imperfect act. *pasj) = on viděl
95 sthii त्स्थितान sthitān (m. acc. pI. p. pass. participle *sthii) =
96 fkif समीक्ष् samīkš (gerund sam *fkif) = uvažující, ohledně, dív
97 visj अविष्टो āviṣṭo (as m. nom. sg. p. pass. participle ii. *visj,
98 sad विषीदन viṣīdan (m. n. sg. pr. participle vi *sad) = zoufalý, skl
99 bru अब्रवीत्  abravīt (3rd sg. imperf. act. *bru) = on řekl, on m
100 drsj दृष्ट्वे dṛṣṭve (gerund *drsj = vidoucí, vidíc
101 judh युयुत्सुं jujutsuṁ (m. acc. sg. desiderative adjective z *ju
102 sad सीदन्ति sīdanti (3rd pI. pr. indic. act. *sad) = oni klesají dol
103 ga गात्राणि gātrāṇi (n. nom. pl.) = končetiny, nohy, nástroje
104 su परिशुष्यति pariśuṣjati (3rd sg. pr. indic. act. pari *su~
105 vip वेपथ vepathuś (m. nom. sg. from *vip) chvění, třesoucí se
106 hrṣ हर्ष harṣa (m. nom. sg. derivative noun *hrs) = plně stojící, jež
107 džan जायते džājate (3rd sg. pr. indic. passive *džan) = je to narozeno,
108 dah परिदह्यते paridahjate (3rd sg. pr. indic. passive pari. *dah)
109 srams स्रंसते sraṁsate (3rd sg. pr. indic. mid *srams) padá, propadá
110 sak शक्नोम śaknom (1St. sg. pr. indic. act. *sak) = jsem schopen, mohu,
111 stha एवस्थातुं ava sthātuṃ (infinitive ava *stha), zůstat jaký
112 bhram भ्रमती bhramati (3rd sg. pr. indic. act. *bhram) putuje, těkat, blo
113 pasj पश्यामि paśjāmi (1st sg. pr. indic. act. *pas) = vidím, vnímá
114 pasj ऽनुपश्यामि anupaśjami (1st sg. pro indic. act. anu *pas) =
115 han हत्वा hatvā (gerund *han) = zabití, zničení, vraždění, zničil,
116 hve अहवे ahave (m. loco sg. from a *hve) = ve výzvě, v bitvě, ve válčen
117 kankš काङ्क्षे kāńkše (1st sg. pr. indic. mid. *kankš) = toužím,
118 *kańkš काङ्क्षितं kāńkšitaṁ (n. nom. sg. p. pass. participle.
119 stha ऽवस्थिता avasthita (m. nom. pI. p. pass. participle ava *stha) =
120 tjaj यक्त्वा tjaktvā (gerund *tjaj) = opuštění, obětování, vzdá
121 han हन्तुम् hantum (infinitive *han) = zabít, zavraždit
122 is इच्छामिicččhami (rst sg. pr. indic. act. *is) = toužím, přeji
123 han घ्नतो ghnato (m. acc. pI. pr. participle *han) = ti, kteří zabíjej
124 han निहत्य nihatja (gerund ni *han) = stávkující, vraždíc
125 as स्याज् sjādž (3rd sg. optative act. *as) = mělo by být, mohlo by
126 śri अश्रयेद aśrajet (3rd sg. optative act. a *śri) = mělo by to př
127 han हत्व hatva (gerund *han) = zabíjející, zabíjel
128 tan अततायिनः atatajinaḣ (m. acc. pl.) lit. = mající luky (od a *
129 arh अर्हा arha (m. nom. pI. from *arh) = oprávněný, zasluhující si, n
130 pasj पश्यन्ति paśjanti (3rd pI. pr. indic. act. *pas) = oni vidí, o
131 han उपहत upahata (p. pass. participle upa *han) = přemoci, přesila
132 kši क्षय kšaja (m., noun from *kši) = ničení, zničeni
133 kr: कृतं kṛtaṁ (m. acc. sg. p. pass. participle *kr:) = vyrobeno, způso
134 pat पातकम् pātakam (n. acc. sg.) = zločin, zlost, dosl. ten který zp
135 džna gja  ज्ञेयम gjejam (gerundive *džna) = být znát, být rozumněno
136 kr: कृतं kṛtaṁ (m. acc. sg. p. pass. participle *kr:) = dělání, vyrá
137 kši क्षये kšaje (m. loco sg., a noun from *kši), ve zničení, (kulakša
138 naś प्रणश्यन्ति praṇaśjanti (3rd pI. pr. indic. act. pra *n
139 naṣ नष्टे naṣṭe (loc. sg. p. pass. participle *naṣ) = v zahynutí, v
140 bhu ऽभिभव abhibhavat (3rd sg. pr. indic. act. abhi *bhu) = to překoná, p
141 duṣ प्रदुष्यन्तिpraduṣjanti (3rd pI. pr. indic. act. pra *
142 duṣ दुष्टासु duṣṭāsu (f. loco pI. p. pass. participle *duṣ) =
143 džan जायते džajate (3rd sg. pr. indic. passive *džan) = je narozeno, je v
144 kr: संकरः saṁkaraḣ (m. nom. sg. from sam *kr) = smíšenina, dohromady
145 džkr सङ्‌करो sańkaro (m. nom. sg. from sam *džkr) = smíšenina, mís
146 han घनानां ghnānāṁ (m. g. pl.) = ničitelé (ghnā from *han), (kula
147 pat पतन्ति patanti (3rd pI. pr. act. indic. *pat) = oni padnou
148 lup लुप्त lupta (m. p. pass. participle *lup) = zbaven, okraden, drancová
149 kr: सङ्‌कर sańkara (m. from sam *kr) = smíšenina, smíchanina, (sańk
150 kr: कारकैः kārakaiḣ (m. inst. pI. from *kr:) = výrobou, děláním,
151 sad उत्साद्यन्ते utsādjante (3rd pI. pr. indic. passive cau
152 sad उत्सन्न utsanna (p. pass. participle ud *sad) = zničeno, zmizeno,
153 vas वासो vāso (m. nom. sg. derivative noun *vas) = obydlí
154 bhav भवति bhavati (3rd sg. pr. indic. act. *bhav), to je, tam je
155 śru अनुशुश्रुम anuśuśruma (rst pI. perf. act. anu *śru) = sly
156 kr: कर्तुं kartum (infinitive *kr) = dělat, to spáchat
157 so व्यवसिता vjavasitā (m. nom. pI. p. pass. participle vi ava *so)
158 han हन्तुं hantuṁ (infinitive *han) = zabít, zavraždit
159 jam उद्यताः udjataḣ (m. nom. pI. p. pass. participle ud *jam) = dych
160 kr: अप्रतीकारम apratīkāram (m. acc. sg. adv.from a prati *kr)
161 han हन्युस् hanjus (3rd pI. optative act. *han) = měli by zabít, moh
162 bhu भवेत् bhavet (3rd sg. optative act. *bhu) = bylo by
163 vač उक्त् uktvā (gerund *vač) = mluvící, mluvil;
164 viś उपाविशत् upāviśat (3rd sg. imperf. act. upa a *viś) = posadil
165 sṛdž विसृज्य visṛdžja (gerund vi *sṛdž) = shodil, odložil, odhod
166 vij संविग्न saṁvigna (p. pass. participle sam *vij) = uskočil, usto
167
168
169 508 sss a b c d
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Admin